Γίνετε μέλος στην παρέα μας στο Facebook και ένας τυχερός-ή από εσάς θα κερδίσει ένα σύστημα συναγερμού αξίας 500€ από την εταιρεία Group22.
Διαβάστε τους όρους του Διαγωνισμού

1.    Η εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης & εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας με διακριτικό τίτλο «GROUP 22 Α.Ε» (εφεξής «Διοργανωτής»), η οποία επιχείρηση εδρεύει στην Αθήνα, Αχιλλέως Μάμαλη & Καποδιστρίου 1, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια γνωριμίας, προώθησης και προβολής των υπηρεσιών και τον προϊόντων που αναλαμβάνει και παρέχει στο ευρύ κοινό.
2.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων από τον Διοργανωτή.
3.    Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από 18 Δεκεμβρίου 2015 έως 28 Ιανουαρίου 2016 στις 23:59. Το δώρου του διαγωνισμού είναι αξίας 500€ και περιλαμβάνει:
•    Κεντρική μονάδα 8 ζωνών
•    Πληκτρολόγιο LED
•    Μετασχηματιστής
•    Σειρήνα εσωτερική
•    Σειρήνα εξωτερική
•    2 Ανιχνευτές κίνησης ραντάρ
•    5 Παγίδες μαγνητικές για παράθυρα
•    1 Παγίδα μαγνητική για την κεντρική είσοδο
•    2 Μπαταριές
4.    Οι διαγωνιζόμενοι για να συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν αρχικώς like στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο καθώς και το email τους μέσω της φόρμας newsletter ώστε να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους στον Διοργανωτή.
5.    Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μια συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να έχετε προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.
6.    Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.
7.    Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης προσωπικών στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
8.    Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook στις 29/1/2016 μετά την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα από την σελίδα https://www.random.org/widgets/. Ο νικητής θα κληθεί να στείλει τα στοιχεία του μέσω email, ώστε να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του.
9.    Το δώρο του νικητή είναι προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
10.    Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο / email) που έχει δηλώσει ότι είναι αληθή και ακριβή.
11.    Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
12.    Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.
13.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προωθητικής ενέργειας σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
14.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση δε, θα αναρτάται στην επίσημη σελίδα του διοργανωτή με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.
15.    Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου στον νικητή.
16.    Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού Ο Διοργανωτής πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει στον Διοργανωτή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.
17.    Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.
18.    Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
19.    Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.
20.    Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.group22.gr, ενώ οποιοσδήποτε επιθυμεί διευκρινίσεις μπορεί να απευθύνεται με μήνυμα στην σελίδα του Διοργανωτή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..